ΤΑ ΝΕΑ

Όροι συμμετοχής "Playmobil" Dino Days

18.05.2022
Όροι συμμετοχής "Playmobil" Dino Days
«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγ. Ι. Ρέντη Αττικής, επί της οδού Καναπιτσερή – Βενέζη – Μυριβήλη, (στο εξής «Διοργανωτής»), και η «PLAYMOBIL HELLAS» που εδρεύει στην Κηφισιά, Αμαλιάδος 4, διενεργούν διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση, αναδεικνύοντας δέκα (10) νικητές. Τα δώρα PLAYMOBIL® που θα κερδίσουν οι δέκα (10) νικητές, κατόπιν κλήρωσης είναι: δύο (2) νικητές από ένα «Τρικεράτωψ με πανοπλία-κανόνι (κωδ. 70627)», τρείς (3) νικητές από ένα «Πτεροδάκτυλος και μαχητές με drone (κωδ. 70628)», πέντε (5) νικητές από ένα «Δεινόνυχος με το θείο Rob» (κωδ. 70629)».

2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 09.04.2022 έως και την 29.05.2022. Η κλήρωση θα διενεργηθεί την 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που βρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Καναπιστερή-Βενέζη-Μυριβίλη.

3. Με κάθε αγορά Allou! XXL Pass ή Kidom Pass, δίδεται στον επισκέπτη έντυπο συμμετοχής για την κλήρωση (κουπόνι). Τα κουπόνια είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και προορίζονται για εισαγωγή στην κληρωτίδα. Θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε αυτά τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κατοχύρωση του δώρου θα γίνει μόνο στο άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο κουπόνι που θα αναδείξει η κληρωτίδα. Έγκυρα θα θεωρούνται τα κουπόνια, των οποίων τα στοιχεία θα είναι συμπληρωμένα με στυλό διαρκείας, θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η γραφή θα είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.

4. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής για την κλήρωση κατά την παραπάνω χρονική περίοδο.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες/γονείς-κηδεμόνες/ επισκέπτες του πάρκου, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ η συμμετοχή στις κληρώσεις απαγορεύεται στα στελέχη, μόνιμους συμβούλους, υπαλλήλους και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού της εταιρείας «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «PLAYMOBIL HELLAS», καθώς και οποιουδήποτε συνεργάτη τους, ο οποίος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των κληρώσεων.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ή αλλαγής του δώρου.

7. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συναινούν στη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, για τον ως άνω σκοπό από τις διοργανώτριες εταιρείες, όπως αυτά θα αναγράφονται από τους ίδιους επί των κουπονιών και η παράδοση και τοποθέτηση του κουπονιού στην κληρωτίδα ισοδυναμεί με την ανωτέρω συναίνεση. Οι εταιρείες δηλώνουν πως δεν θα χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάποιο άλλο σκοπό.

8. Προσωπικά δεδομένα: η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και η «PLAYMOBIL HELLAS» επεξεργάζoνται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται στα κουπόνια για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αποστολής ενημερωτικού υλικού στον συμμετέχοντα στην κλήρωση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. Η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και η «PLAYMOBIL HELLAS» δε διαβιβάζουν τα στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

9. Η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και η «PLAYMOBIL HELLAS» θα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συνελέχθησαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, έχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις / Οδηγίες / Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με αίτηση στην έδρα των «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «PLAYMOBIL HELLAS» ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allou.gr ή info@playmobil.gr. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά του δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Allou! Fun Park στο τηλέφωνο 2108092888 ή με την Playmobil στο τηλέφωνο 2108000018.

10. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής, εξωδικαστικής επίλυσής της, με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

11. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν στους νικητές και να προβαίνουν σε κάθε διαφημιστική χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινεί και ο νικητής.

12. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω του Διοργανωτή «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», τηλεφωνικά και μέσω email. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται από την reception του Allou! Fun Park και προϋποθέτει την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή και θα μπορεί να γίνει έως τις 30.6.2022. Σε περίπτωση που οι νικητές είναι από την επαρχία, τα δώρα αποστέλλονται σε αυτούς με δική τους χρέωση.

13. Οι Διοργανωτές διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ακυρώσεως του διαγωνισμού, της παρατάσεως αυτού ή της μεταβολής των όρων και των ημερομηνιών του διαγωνισμού ή του προγράμματος καθώς και της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της εκάστοτε κληρώσεως.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί την εκ μέρους του συμμετέχοντα ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την ακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτών.

15. Οι παρόντες Όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.allou.gr

16. Οι νικητές που δεν έχουν παραλάβει το δώρο τους εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος χάνουν οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού.