ΤΑ ΝΕΑ

“Best of 2020” Giveway! – Όροι συμμετοχής

28.12.2020
“Best of 2020” Giveway! – Όροι συμμετοχής
“Best of 2020” Giveway! – Όροι συμμετοχής

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»


1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «ABE Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ABE A.E.» και έδρα Πάρνωνος 3, Μαρούσι, Αττικής (στο εξής «Διοργανωτής»), διενεργεί διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση, αναδεικνύοντας τρεις (3) νικητές ανά μέσο (facebook & instagram) . Το δώρο που θα κληρωθεί είναι δύο Allou! XXL Pass ανά νικητή.

2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 28.12.2020 έως και τις 03.01.2021. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ημέρα Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 14.00 στo υποκατάστημα της AΒE., το Allou! Fun Park.

3. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι έχουν κάνει follow τη σελίδα του Allou! Fun Park στο Facebook/Instagram αντίστοιχα, κάνουν like στο post του διαγωνισμού και comment με tag φίλο / φίλους τους κατά την παραπάνω χρονική περίοδο.

4. To δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Το δώρο θα πρέπει να εξαργυρωθεί έως τις 31.08.2021.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ η συμμετοχή στις κληρώσεις απαγορεύεται στα στελέχη, μόνιμους συμβούλους, υπαλλήλους και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού της εταιρίας «ΑΒΕ Α.Ε.», καθώς και οποιουδήποτε συνεργάτη τους ο οποίος συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των κληρώσεων.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο facebook/instagram, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του facebook/instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του facebook/instagram σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.

7. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «εταιρεία» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

8. Για τη συμμετοχή στον παρόν διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

9. Προσωπικά Δεδομένα: H ΑΒΕ Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διεξαγωγής του, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. H ΑΒΕ Α.Ε. δεν διαβιβάζει τα στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

10. H ΑΒΕ Α.Ε. θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, έχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις/ Οδηγίες/ Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με αίτηση στην έδρα του A.V.E. ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allou.gr. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με υπό προϋποθέσεις- παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Allou στο τηλέφωνο 2108092888

11. Ο Διαγωνισμός και οι Όροι αυτού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τους νικητές και να προβαίνει σε κάθε διαφημιστική χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινεί και ο νικητής.

13. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα κάτω από το post του διαγωνισμού και με προσωπικό μήνυμα στο facebook / instagram.

14. Ο Διοργανωτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ακυρώσεως του διαγωνισμού, της παρατάσεως αυτού ή της μεταβολής των όρων και των ημερομηνιών του διαγωνισμού ή του προγράμματος καθώς και της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της εκάστοτε κληρώσεως.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί την εκ μέρους του συμμετέχοντα ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.