ΤΑ ΝΕΑ

Όροι Διαγωνισμού Facebook Kidom - Smurfs

07.07.2022
Όροι Διαγωνισμού Facebook Kidom - Smurfs
1. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγ. Ι. Ρέντη Αττικής, επί της οδού Καναπιτσερή – Βενέζη – Μυριβήλη, (στο εξής «Διοργανωτής»), διενεργεί διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός»), κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση, αναδεικνύοντας δεκαπέντε (5) νικητές από στη σελίδα του Kidom στο Facebook. Το δώρο που θα κερδίσουν οι πέντε (5) νικητές, κατόπιν κλήρωσης είναι από ένα Kidom Pass με ισχύ εξαργύρωσης έως 18.09.2022. Ο συνοδός γονιός επιβαρύνεται με το ποσό της γενικής εισόδου αξίας πέντε ευρώ (5€), το οποίο αφαιρείται από οποιαδήποτε αγορά μέσα στο πάρκο (εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα προϊόντας εστίασης, οι αγορές από τα καταστήματα λιανικής και οι ισχύουσες προσφορές του πάρκου). Σε περίπτωση μη εξαργύρωσης του ποσού της εισόδου την ίδια ημέρα, μπορεί να γίνει χρήση του ποσού σε επόμενη επίσκεψη μεταφέροντάς το σε μια Allou! Fun Card.
2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 07.07.2022 έως και την 18.07.2022 στις 12.00 μ.μ.. Η κλήρωση θα διενεργηθεί την 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ, στην έδρα της εταιρείας Allou! Fun Park, που βρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Καναπιστερή-Βενέζη-Μυριβίλη και θα αναδείξει 5 (πέντε) νικητές από στη σελίδα του Kidom στο Facebook (https://www.facebook.com/Kidomgr).
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της εταιρείας «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο facebook, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του facebook σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια.
5. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «εταιρεία» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
6. Για τη συμμετοχή στον παρών Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.
7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (follow της σελίδας https://www.facebook.com/Kidomgr και like στο post του Διαγωνισμού) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα του Διαγωνισμού.
9. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον παρόν Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.
10.Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.
11.Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να κάνει follow τη σελίδα της διοργανώτριας https://www.facebook.com/Kidomgr και like στο post του Διαγωνισμού, η οποία φιλοξενείται στη σελίδα στο facebook του Kidom. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η επιλογή Follow του χρήστη στη σελίδα των διοργανωτών στο facebook. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και τα σχόλια/σωστές απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Άκυρες θα θεωρηθούν οι απαντήσεις/ σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων. Η «εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.
12.Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν κάτω από το post του Διαγωνισμού στην σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Kidomgr/ και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους με προσωπικό μήνυμα στο facebook.
13.Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια με προσωπικό μήνυμα στον ως άνω διαδικτυακό τόπο. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και για ψευδή στοιχεία που παρέχονται από τους διαγωνιζόμενους. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
14.Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.
15.Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.
16.Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/Kidomgr/ και www.allou.gr
17.Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.
18.Διευκρινίζεται ότι o παρόν διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.
19.Η συμμετοχή στον παρόν διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
20.Πνευματικά Δικαιώματα: Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών και του facebook και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
21.Προσωπικά δεδομένα: η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αποστολής ενημερωτικού υλικού στον συμμετέχοντα στην κλήρωση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. Η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δε διαβιβάζει τα στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.
22.Η «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συνελέχθησαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, έχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις / Οδηγίες / Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με αίτηση στην έδρα του «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allou.gr. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά του δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Allou! Fun Park στο τηλέφωνο 2108092888.
23.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί την εκ μέρους του συμμετέχοντα ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την ακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
24.Οι παρόντες Όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή http://www.allou.gr